World Cup 2022

The list of 2022 FCI “World Cup” organizing committee

Beijing Changyang

Beijing Cross-Straits Fanciers Association

Beijing Pioneer

Henan Zhongsheng

Ningxia Longguan

Shandong Shunfeng

Shanxi Shenqi

Tangshan Sunshine

Xi’an Huineng

Yunwai Shuizhuang